OBECNÉ INFORMACE

Provozovatelem služeb na stránkách www.flaga.cz je společnost Flaga s r.o. Nádražní 47 693 01 Hustopeče Česká Republika.

Dátum poslednej revízie: 25. mája 2018

Uvědomujeme si, jak důležitá je ochrana vašeho soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů webových stránek (“Zásady ochrany osobních údajů”) poskytují důležité informace o ochraně osobních údajů ve spojitosti s vaším využíváním naší webové stránky v souvislosti s poskytováním osobních údajů, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, věk, životopisné informace nebo další osobní údaje (“Osobní údaje”) prostřednictvím této webové stránky a také, pokud k tomu dáte souhlas, k marketingové komunikaci. Přečtěte si je, prosím, pozorně. Je zde popsáno, jak my, jako správce dat, shromažďujeme, ukládáme, využíváme, přenášíme a zveřejňujeme uvedené osobní údaje. Dalším využíváním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoli dalšími aktualizacemi.

Máme k dispozici oddělení ochrany osobních údajů, které můžete kontaktovat na adrese Privacy@ugiintl.com.

 

Webové stránky třetích stran a přenosy dat

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze těchto webových stránek. V rozsahu, ve kterém vám tyto webové stránky nabízejí odkazy nebo povolují přístup na webové stránky našich přidružených společností, poboček, partnerů či dalších třetích stran, mohou pro tyto propojené stránky platit samostatné zásady ochrany osobních údajů. Tyto samostatné zásady ochrany osobních údajů mohou obsahovat podmínky, které se liší od podmínek obsažených v našich zásadách ochrany osobních údajů, a vaše užívání takovýchto propojených webových stránek se našimi zásadami ochrany osobních údajů neřídí. Výslovně odmítáme jakoukoli a veškerou odpovědnost za vaše používání jakýchkoli webových stránek třetích stran.

 

Pro jaké účely využíváme vaše osobní údaje

Během návštěvy našich webových stránek můžete být požádáni o dobrovolné poskytnutí určitých osobních údajů. Pokud poskytnete souhlas se zasíláním marketingových sdělení, budeme vaše osobní údaje využívat k těmto účelům. Tyto osobní údaje poskytujete dobrovolně a jejich postoupením nám udělujete souhlas s jejich využíváním v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s vašimi požadavky. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a to tak, že kontaktujte oddělení ochrany osobních údajů.  Osobní údaje využíváme (i) k plnění našich povinností při poskytování produktů a služeb, (ii) k umožnění platebních transakcí (kde je to možné), a/nebo (iii) k zasílání komerčních a reklamních informací založených na vašich preferencích a s vaším souhlasem.  Pokud jste naším zákazníkem a budete-li chtít více informací o typech osobních údajů, které shromažďujeme, a o jejich využití, přečtěte si naše INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a jiných technologií

Naše webové stránky využívají soubory cookie a další technologie, jako například pixelové tagy, ke shromažďování informací o vás (pixelové tagy jsou také známé jako soubory clear GIF, akční tagy nebo webové tagy). Soubor cookie je malý soubor složený z písmen a čísel, který ukládáme do vašeho prohlížeče nebo na pevný disk vašeho počítače nebo mobilního zařízení. 

Soubory cookie používáme abychom:

  • vás odlišili od jiných uživatelů na našich stránkách,
  • vám mohli poskytovat lepší zážitek při návštěvě našich stránek a umožňují nám naše webové stránky vylepšovat

Soubory cookie využíváme k shromažďování informací o:

  • vašem využívání našich webových stránek v průběhu vaší návštěvy a v průběhu času (včetně stránek, které si prohlížíte a souborů, které stahujete),
  • vašem operačním systému a typu prohlížeče,
  • vašem poskytovateli internetových služeb,
  • jménu vaší domény a IP adrese,
  • webové stránce, kterou jste navštívili před tou naší a
  • odkazu, který použijete k opuštění našich webových stránek.

 

 Pokud soubory cookie ve vašem počítači nechcete, můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal nebo vás upozornil ve chvíli, kdy je soubor cookie používán, a tím vám umožnil se rozhodnout, zda soubor cookie přijmete či ne. Soubory cookie můžete rovněž z vašeho počítače vymazat. Nastavení každého prohlížeče se liší. Informace o tomto nastavení naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče. Tam se dozvíte, jaké možnosti ohledně souborů cookie máte. Máte také možnost váš souhlas s využíváním souborů cookie kdykoli odvolat pomocí níže popsaného nastavení vašeho prohlížeče:

V prohlížeči Microsoft Internet Explorer přejděte do nabídky „Nástroje“, vyberte položku „Možnosti internetu“ a poté kartu „Osobní údaje“.

V případě prohlížeče Firefox v počítači Mac – přejděte do nabídky „Předvolby“, vyberte položku „Soukromí“ a poté možnost „Správce cookies“. Pro uživatele Windows – přejděte do nabídky „Nástroje“, zvolte položku „Možnosti“, poté položku „Soukromí a zabezpečení“ a nakonec možnost „Historii prohlížení ukládat podle vlastního nastavení“.

Pokud používáte prohlížeč Safari, přejděte do nabídky „Předvolby“, poté vyberte položku „Soukromí“.

V případě prohlížeče Google Chrome přejděte do nabídky „Nástroje“, zvolte položku „Nastavení“ („Preference“ v případě uživatelů Mac), následně možnost „Rozšířená nastavení“ a nakonec v sekci Ochrana soukromí a zabezpečení vyberte možnost „Nastavení obsahu“ a v zobrazeném dialogovém okně klikněte na položku „Soubory cookie“.

Pokud budete soubory cookie blokovat, nebo je vymažete, některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat optimálně. Pro více informací navštivte stránku www.allaboutcookies.org. 

 

Postupování osobních údajů třetím stranám

Nebudeme poskytovať osobné údaje získané od vás tretím stranám na iné účely ako na účely podpory našich operácií a podľa potreby na uľahčenie účelu, na ktorý ste ich poskytli. V niektorých prípadoch môžeme poskytnúť osobné údaje naším pridruženým spoločnostiam, klientom ani poskytovateľom služieb tretích strán, ktorých využívame na poskytovaní služieb v našom mene v súvislosti s prevádzkou našej firmy. Tieto pridružené spoločnosti, klienti alebo poskytovatelia služieb tretích strán použijú vaše osobné údaje iba na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené osobné údaje. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované aj za nasledujúcich okolností: (i) ak to vyžadujú orgány činné v trestnom konaní alebo vládne agentúry alebo iné regulačné účely; a (ii) v súvislosti s vyšetrovaniami alebo iným úsilím na predchádzanie nezákonným činnostiam alebo verejnej bezpečnosti. Môžeme zverejniť a previesť vaše osobné údaje počas zlúčenia alebo pri odpredaji majetku spoločnosti. Žiadame však nadobúdajúcu organizáciu, aby súhlasila s ochranou súkromia vašich osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Integrita, ochrana a uchovávání vašich osobních údajů

Ačkoli vynakládáme maximální úsilí v rámci ochrany vašich osobních údajů, není možné garantovat bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, a vaše osobní údaje tedy poskytujete na vlastní riziko.  Využíváme komerčně přiměřené bezpečnostní postupy, abychom vaše osobní údaje ochránili, a zavádíme bezpečnostní opatření uzpůsobená k ochraně osobních dat proti přístupu neautorizovaných osob. Mezi tato opatření patří, kromě jiného, kódování, brány firewall a využití protokolu Secure Socket Layers (SSL).

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, ke kterému byly shromážděny, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vyjma případů, kdy je delší doba uchovávání nařízena nebo povolena zákonem.

 

Vaše práva

Umožníme vám přístup k vašim osobním údajům v souladu se zákonnými právy, abyste nás mohli instruovat v případě potřeby opravy nebo doplnění nepřesných nebo neúplných údajů. Případně můžete požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud nejsme ze zákona povinni údaje uchovat, včetně správy reklamací nebo pro legitimní obchodní účely. Můžete také omezit naše zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud požadujete kopii svých osobních údajů nebo nám chcete dát instrukce, jak máme vaše osobní údaje opravit, doplnit nebo omezit, zašlete e-mailem našemu oddělení ochrany osobních údajů.

Pokud s naší odpovědi nebudete spokojeni, můžete své připomínky sdělit našemu oddělení ochrany osobních údajů nebo úřadu na ochranu dat v zemi vašeho pobytu.

 

Odvolání souhlasu

V případě, že nám udělíte souhlas s užíváním vašich osobních údajů a později se rozhodnete, že ho chcete vzít zpět, je možné souhlas odvolat kontaktováním našeho oddělení ochrany osobních údajů.

 

Děti

Nikdy vědomě neshromažďujeme osobní údaj dětí mladších 13 let (nebo zákonně požadovaného vyššího věku) a naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti mladší 13 let (nebo zákonně vyžadovaného vyššího věku). Podporujeme rodiče a poručníky, aby se aktivně zajímali o online aktivity a činnosti svých dětí. Pokud se dozvíme, že dítě mladší 13 let (nebo zákonně požadovaného vyššího věku) poskytlo online osobní údaje bez souhlasu rodičů, provedeme příslušné kroky k vymazání těchto údajů z našich databází a nebudeme tyto informace využívat k žádným účelům (mimo případů, kdy to bude nutné k ochraně bezpečnosti dítěte nebo pokud to bude vyžadováno ze zákona). Pokud se dozvíte o tom, že některé osobní údaje byly poskytnuty dítětem mladším 13 let (nebo zákonně požadovaného vyššího věku), kontaktujte, prosím, oddělení ochrany osobních údajů.

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, na základě vlastního uvážení, provádět změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jsou v zásadách ochrany osobních údajů provedeny změny, automaticky se změní pole „Datum poslední revize“ v horní části těchto zásad. Změny v zásadách ochrany osobních údajů nabývají účinnosti ihned po zveřejnění a aktualizaci pole „Datum poslední revize“. Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám.